گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

 درخشش استان اصفهان در نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد

 

کسب دو مقام اول توسط دانش آموزان رضا جلالی و مینا حیدری و انتخاب آثار مریم ستایش فر، ابوالفضل محمدی و  علی خلیلی به عنوان  آثار قابل تقدیر از میان 19  منتخب در سراسر کشور در نهمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد را به جامعه آموزش و پرورش استان تبریک می گوییم.

 

شبکه آموزشی تربیتی رشد  www.roshd.ir