گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

 گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل با همکاری مرکز تحقیقات و گروههای درسی در حال تولید محتوای مورد نیاز جهت استفاده دانش آموزان در ایام تعطیلی می باشند.

شبکه آموزشی تربیتی رشد  www.roshd.ir